El diari digital Jornal.cat, diari digital de l’;economia social i la sostenibilitat, el dia 11/06/2019 va publicar un article parlant de Terra Franca, els seus objectius, la seva situació actual i perspectives. El podeu llegir clicant aquest enllaç.

About l'autor
Jordi Martí Mercantile Expert, with music and Catalan Philology. Membre de la cooperativa Germinal dels dels seus inicis, focuses on promoting agroecology and conscious consumption and transformer.