El diari digital Jornal.cat, diari digital de l’economia social i la sostenibilitat, el dia 11/06/2019 va publicar un article parlant de Terra Franca, els seus objectius, la seva situació actual i perspectives. El podeu llegir clicant aquest enllaç.

Sobre l´autor
Jordi Martí Pèrit mercantil, amb estudis de filologia catalana i música. Membre de la cooperativa Germinal dels dels seus inicis, centra la seva activitat en la promoció de l’agroecologia i el consum conscient i transformador.