Finques gestionades

Finques que Terra Franca té llogades als seus propietaris i sotsarrendades a pagesos que hi desenvolupen els seus propis projectes de producció agroecològica.

Terra Franca exerceix la intermediació entre els propietaris de les terres i els pagesos que les treballen, a la vegada que s’;encarrega d’;efectuar l’;acompanyament i l’;assessorament necessaris a fi que ambdós actors en resultin beneficiats.

Actualment Terra Franca encara no té finques en aquesta situació.

 ;

 ;