Finques gestionades

Finques que Terra Franca té en oferta per arrendar o té ja arrendades als seus propietaris i sotsarrendades a pagesos que hi desenvolupen els seus propis projectes de producció agroecològica.

Terra Franca exerceix la intermediació entre els propietaris de les terres i els pagesos que les treballen, a la vegada que s’;encarrega d’;efectuar l’;acompanyament i l’;assessorament necessaris a fi que ambdós actors en resultin beneficiats.

Actualment hi ha en procés d’;oferta, pendent d’;arrendament, la finca següent:

–; LES PLANES D’;HOSTOLES (GARROTXA)

 ;

 ;