Finques gestionades

Finques que Terra Franca té llogades als seus propietaris i sotsarrendades a pagesos que hi desenvolupen els seus propis projectes de producció agroecològica.

Terra Franca exerceix la intermediació entre els propietaris de les terres i els pagesos que les treballen, a la vegada que s’encarrega d’efectuar l’acompanyament i l’assessorament necessaris a fi que ambdós actors en resultin beneficiats.

Actualment Terra Franca encara no té finques en aquesta situació.